Liên kết web

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:38,439
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:10
    • Trong tuần:128
    • Trong tháng:794

Tin trong nước, quốc tế

Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Thời gian qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và triển khai thực hiện đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải...