Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ

Từ năm 1926, những người con ưu tú nhất của tỉnh Bắc Giang như Nguyễn Hữu Căn, Nguyễn Trọng Ngọc, Nguyễn Văn Mẫn, Dương Văn Phái, Trịnh Hữu Chiêm… được tiếp cận và từng bước tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu được con đường cách mạng vô sản do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc lựa chọn từ nước ngoài truyền bá về trong nước. Với sự hoạt động của những người cán bộ này, cơ sở Việt Nam Cách mạng Thanh niên và phong trào cách mạng trong tỉnh được xây dựng và phát triển nhanh chóng.

Ngày 04/8/1929, tại núi Hồng Vân (núi Lim, Tiên Du, Bắc Ninh), những cán bộ cách mạng tiên tiến nhất của Bắc Giang và Bắc Ninh đã họp, quyết định thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh- Bắc Giang. Sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản đảng Bắc Ninh- Bắc Giang đổi thành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Bắc Ninh- Bắc Giang.

Từ năm 1936, phong trào Dân chủ trên thế giới phát triển, các đảng viên cộng sản trung kiên thoát khỏi nhà tù đế quốc trở về đi ngay vào hoạt động trong quần chúng, phong trào Dân chủ Đông Dương bừng dậy sôi động. Cuối năm 1938, đồng chí Hoàng Quốc Việt tập hợp các đảng viên trong tỉnh lại và lập ra chi bộ Phủ Lạng Thương. Lúc này tỉnh Bắc Giang chưa có ban lãnh đạo, nên chi bộ Phủ Lạng Thương lãnh đạo phong trào cách mạng cả tỉnh. Khi chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ (01/9/1939), thực dân Pháp phơi trần bộ mặt thật, tiến công dữ dội Đảng ta và phong trào cách mạng trong nước. Trước tình hình như vậy, Đảng ta đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược sang thời kỳ vận động trực tiếp giải phóng dân tộc, lấy hoạt động bí mật làm hình thức hoạt động chủ yếu và chuyển trọng tâm công tác về nông thôn.
Với vị trí địa lý đặc biệt, có cơ sở và phong trào cách mạng khá vững, Trung ương Đảng đã tập trung xây dựng tỉnh Bắc Giang thành địa bàn cách mạng trọng yếu. Sau một thời gian về phụ trách Bắc Giang, đồng chí Trần Quốc Hoàn-Xứ uỷ viên Xứ uỷ Bắc Kỳ thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh và trực tiếp làm Trưởng ban. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, phong trào cách mạng tỉnh Bắc Giang lớn mạnh nhanh chóng và liên tục giành thắng lợi. Giữa tháng 6-1945, Ban cán sự Đảng mở Hội nghị cán bộ toàn tỉnh đề ra các chủ trương mới nhằm đưa cách mạng tiến lên và đi tới thắng lợi hoàn toàn, đồng thời thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Trọng Tỉnh-Bí thư, Hà Thị Quế, Hoàng Hà Châu, Lương Văn Đài và Hồ Công Dự.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã có sự hợp nhất rồi chia tách với Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Trong suốt các thời kỳ đó, Đảng bộ tỉnh đã trải qua 16 kỳ đại hội, cụ thể như sau:

1- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất
Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 24-6-1948. Địa điểm tại Vân Cầu, Hồng Kiều, Yên Thế (nay thuộc Song Vân, Tân Yên).
Có 150 đại biểu dự. Nội dung chính của Đại hội: Đánh giá mọi mặt công tác của Đảng bộ kể từ ngày toàn quốc kháng chiến; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác mới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 Uỷ viên chính thức và 2 Uỷ viên dự khuyết. Tỉnh uỷ khoá I đã bầu đồng chí Lê Hoàng- Khu uỷ viên- làm Bí thư, đồng chí Vũ Đại và đồng chí Lê Văn Lương làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

2- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ II
Thời gian: Đầu tháng 7/1949. Địa điểm tại Đình Cổ Trang (Bo Dầu), Đào Quán (nay thuộc xã Nghĩa Hưng), Lạng Giang.
Gần 200 đại biểu thay mặt trên 7.000 đảng viên của Đảng bộ dự. Đại hội thực hiện xong nội dung kiểm điểm công tác của Đảng bộ trong một năm qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cho nhiệm kỳ mới thì giặc Pháp mở cuộc tiến công lớn vào nhiều địa bàn trong tỉnh. Vì vậy, Đại hội tạm dừng để các đại biểu về các địa phương chỉ đạo chống giặc càn. Đầu tháng 11/1949, các đoàn đại biểu nhóm họp lại bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 Uỷ viên chính thức, 2 Uỷ viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá II đã bầu đồng chí Bùi Việt Hồng (sau này có khuyết điểm và bị kỷ luật) làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thành làm Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh (Soạn) làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

3-Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ III
Thời gian: từ ngày 21 đến ngày 30-4-1951. Địa điểm: Đồng Đảng, Tam Hiệp, Yên Thế. Có 179 đại biểu thay mặt cho gần một vạn đảng viên của Đảng bộ về dự.
 Nội dung chính của Đại hội: Kiểm điểm kết quả công tác của Đảng bộ và sự hoạt động của Tỉnh uỷ từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1951; học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, đề ra các nhiệm vụ công tác và quyết tâm cùng toàn Đảng và cả dân tộc đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Các đại biểu của Đại hội đã bầu Tỉnh uỷ gồm 13 Uỷ viên chính thức, 4 Uỷ viên dự khuyết. Tỉnh uỷ khoá III đã bầu đồng chí Trần Trung làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Kim Ngọc làm Phó Bí thư, các đồng chí Phương Minh Nam, Vương Văn Trà, Nguyễn Văn Năm làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

4- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ IV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần IV được tổ chức làm 2 vòng: Vòng I: Từ ngày 20/6 đến ngày 02/7/1960. Địa điểm tại Thị xã Bắc Giang.
Thay mặt trên 11.000 đảng viên của Đảng bộ, 221 đại biểu Đại hội  thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ Đảng (sửa đổi) sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng và thông qua nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1960 của Đảng bộ tỉnh.
 Vòng II: Từ ngày 20/2 đến ngày 02/3/1961. Địa điểm tại Thị xã Bắc Giang.
221 đại biểu thay mặt trên 12.000 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III; thống nhất đánh giá những thắng lợi, những thành tựu và những mặt còn yếu kém của Đảng bộ, của Tỉnh uỷ trong những năm qua, tập trung là năm 1960; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 1961 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Đại hội bầu Tỉnh uỷ khoá IV gồm 23 Uỷ viên chính thức, 4 Uỷ viên dự khuyết và Tỉnh uỷ đã bầu đồng chí Trần Trung tiếp tục làm Bí thư, đồng chí Phương Minh Nam và Ngô Duy Phương làm Phó Bí thư, các đồng chí Lê Chính, Nguyễn Văn Bổn, Nguyễn Thanh Quất, Thanh Sơn, Vũ Hoàng Kim, Nguyễn Đình Trọng làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

5- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất
Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 25/10/1963. Địa điểm tại Thị xã Bắc Giang.
Đại hội có 223 đại biểu thay mặt 23.281 đảng viên của Đảng bộ (Hà Bắc) dự. Sau ngày khai mạc, ngày 17/10/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường-Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về thăm nhân dân trong tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh. Huấn thị tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “. . .đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công… Tất cả cán bộ và đảng viên phải đặt quyền lợi của Đảng, của giai cấp và của nhân dân lên trên hết, cao hơn hết.”.
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của đồng chí Trường- Chinh, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm ưu, khuyết điểm  của Đảng bộ; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ trong 2 năm 1964, 1965; bầu Tỉnh uỷ (Hà Bắc khoá I) gồm 25 Uỷ viên chính thức, 2 Uỷ viên dự khuyết và Tỉnh uỷ đã bầu đồng chí Trần Trung tiếp tục làm Bí thư, đồng chí Phương Minh Nam và đồng chí Nguyễn Ly làm Phó Bí thư, các đồng chí Dương Minh Đức, Phạm Văn Quyện, Đỗ Văn, Thanh Sơn làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

6- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần II
Thời gian: Từ ngày 25/5 đến ngày 01/6/1971. Địa điểm: Tại Trường Đảng tỉnh.
312 đại biểu thay mặt 46.850 đảng viên của Đảng bộ tỉnh (Hà Bắc) kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, sự hoạt động của Tỉnh uỷ trong 7 năm qua, ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới với quyết tâm cao nhất là cùng toàn Đảng và nhân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đến thắng lợi. Đại hội đã bầu Tỉnh uỷ với 26 Uỷ viên chính thức, 1 Uỷ viên dự khuyết và Tỉnh uỷ đã bầu đồng chí Lê Quang Tuấn làm Bí thư, đồng chí Phương Minh Nam và Đỗ Văn làm Phó Bí thư, các đồng chí Nguyễn Thanh Quất, Lê Nguyễn, Hoàng Văn Tiệm, Bùi Cẩn Công, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Sinh làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

7- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ III
Thời gian: Từ ngày 25/5 đến 01/6/1976. Địa điểm: tại Trường Đảng tỉnh.
365 đại biểu thay mặt 51.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh (Hà Bắc) dự Đại hội đã tổng kết công tác của toàn Đảng bộ trong 5 năm 1971-1975; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, các giải pháp, biện pháp thực hiện của kế hoạch 2 năm 1976, 1977 và cả kế hoạch 5 năm lần thứ II (1976-1980). Đại hội bầu Tỉnh uỷ gồm 31 Uỷ viên chính thức, 5 Uỷ viên dự khuyết. Tại kỳ họp thứ nhất ngày 11-6-1976, Tỉnh uỷ đã bầu đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư; các đồng chí Phương Minh Nam, Đỗ Văn làm Phó Bí Thư; các đồng chí Bùi Cẩn Công, Lê Nguyễn, Nguyễn Thanh Quất, Nguyễn Sinh, Hoàng Văn Tiệm, Trương Thế Cửu, Nguyễn Ninh, Nguyễn Xuân Hoà làm Uỷ viên Ban Thường vụ.
 

8- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ IV
Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 16/6/1977. Địa điểm: tại Trường Đảng tỉnh.
Thay mặt 56.000 đảng viên, 370 đại biểu của Đại hội đã đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ một năm qua, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác 2 năm 1977, 1978 và kế hoạch 5 năm lần thứ II của Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV. Đại hội bầu Tỉnh uỷ khoá mới gồm 30 Uỷ viên chính thức, 1 Uỷ viên dự khuyết. Trong phiên họp lần thứ nhất, Tỉnh uỷ đã bầu đồng chí Vũ Thơ tiếp tục làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Thanh Quất và đồng chí Trương Thế Cửu làm Phó Bí thư; các đồng chí Bùi Cẩn Công, Hoàng Văn Tiệm, Nguyễn Xuân Hoà, Hướng Xuân Liên, Thanh Sơn, Nguyễn Sinh, Nguyễn Đức Thành, An Đình Kiểu làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

9- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ V
 Thời gian: Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/1979. Địa điểm: Hội trường của Tỉnh uỷ tại thị xã Bắc Giang.
 293 đại biểu Đại hội thay mặt 52.398 đảng viên của Đảng bộ tỉnh (Hà Bắc) kiểm điểm đánh giá công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ này. Đại hội bầu Tỉnh uỷ khoá mới gồm 43 Uỷ viên chính thức, 2 Uỷ viên dự khuyết và Tỉnh uỷ bầu đồng chí Vũ Thơ tiếp tục làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Thanh Quất và đồng chí Trương Thế Cửu làm Phí Bí thư; các đồng chí Mai Thanh Sơn, Bùi Cẩn Công, Nguyễn Đức Thành, Lê Thái, Hồ Quang Đàm, Phạm Đức Phong, Mai Thúc Lân, Nguyễn Xuân Hoà, Hướng Xuân Liên, Ngô Quang Thanh làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

10- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ VI
 Thời gian: Từ ngày 24 đến ngày 29/01/1983. Địa điểm: Hội trường của Tỉnh uỷ tại thị xã Bắc Giang.
 Thay mặt 59.029 đảng viên của Đảng bộ tỉnh (Hà Bắc), 301 đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ chín; ra Nghị quyết công tác của Đảng bộ trong 5 năm 1981-1985, chủ yếu là 3 năm 1983, 1984 và 1985. Đại hội bầu Tỉnh uỷ gồm 39 Uỷ viên chính thức, 2 Uỷ viên dự khuyết và Tỉnh uỷ bầu đồng chí Nguyễn Thanh Quất làm Bí thư; bầu các đồng chí Trương Thế Cửu và Nguyễn Huy Duyên làm Phó Bí thư; bầu các đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Xuân Nghiễn, Nguyễn Thuỵ Bảo, Trần Cương, Nguyễn Ninh, Hoàng Thanh Vân, Nguyễn Văn Khảm, Lê Xuân Sơ, Kim Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Hoà làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

11- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ VII
Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 15-10-1986. Địa điểm: Hội trường tỉnh tại thị xã Bắc Giang.
Tại Đại hội, 333 đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ tỉnh từ năm 1983 đến năm 1986, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác của đảng bộ tỉnh trong 5 năm 1986-1990; bầu Tỉnh uỷ khoá mới gồm 55 Uỷ viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Tỉnh uỷ khoá mới đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Quất làm Bí thư; các đồng chí Mai Thúc Lân, Ngô Đình Loan làm Phó Bí thư; các đồng chí Nguyễn Ninh, Nguyễn Thuỵ Bảo, Đỗ Bình Dương, Lê Xuân Sơ, Đặng Quỳnh Mai, Nguyễn Xuân Nghiễn, Nguyễn Văn Khảm, Hoàng Văn Chính, Kim Ngọc Bích, Nguyễn Ty làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

12- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ VIII
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này với 320 đại biểu tham dự và được tổ chức làm 2 vòng; tại hội trường của tỉnh ở thị xã Bắc Giang.
Vòng 1: Từ ngày 21 đến ngày 24/4/1991.
 Nội dung là thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.
Vòng 2: Từ ngày 11 đến ngày 14/11/1991.
 Nội dung là nghiên cứu quán triệt Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII; kiểm điểm kết quả công tác của Đảng bộ và sự hoạt động của Tỉnh uỷ trong 5 năm 1986-1991; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 1991-1995; bầu Tỉnh uỷ gồm 45 Uỷ viên. Đồng chí Đỗ Bình Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, được Tỉnh uỷ bầu làm Bí thư; các đồng chí Ngô Đình Loan và Lê Xuân Sơ làm Phó Bí Thư; các đồng chí Nguyễn Thuỵ Bảo, Nguyễn Thạc Giáp, Ngô Văn Luật, Đặng Quỳnh Mai, Hồ Đình Tỵ, Nguyễn Ngọc Văn, Nguyễn Văn Cảnh làm Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

13- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ IX
Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 26/4/1996. Địa điểm: Hội trường của tỉnh ở thị xã Bắc Giang.
 Có 300 đại biểu dự. Nội dung chính của Đại hội là kiểm điểm, tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, của Tỉnh uỷ trong những năm 1991-1995; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác của Đảng bộ trong 5 năm 1996-2000. Đại hội bầu Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 1996-2000 gồm 47 Uỷ viên; bầu đoàn đại biểu gồm 22 thành viên đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 1996-2000 bầu đồng chí Đỗ Bình Dương làm Bí thư; các đồng chí Ngô Đình Loan và Nguyễn Ty làm Phó Bí thư; các đồng chí Ngô Văn Luật, Hồ Đình Tỵ, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Như Hoạt, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Thế Sáo, Phạm Thị Hải Chuyền, Ngô Thế Vọng, Nguyễn Quốc Cường, Thân Văn Mưu làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

14- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV
Thời gian: Từ ngày 05 đến 07/11/1997. Tại khu hội nghị tỉnh ở thị xã Bắc Giang.
Thay mặt trên 4,4 vạn đảng viên của Đảng bộ, 248 đại biểu Đại hội thảo luận báo cáo công tác của Đảng bộ từ khi tỉnh và Đảng bộ tỉnh được tái lập, đi vào hoạt động (01/1/1997); quyết định phương hướng, nhiệm vụ, những mục tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XIV (1997-2000); bầu Tỉnh uỷ khoá XIV gồm 46 Uỷ viên.  Tỉnh uỷ khoá XIV đã bầu đồng chí Đỗ Bình Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Quốc Cường và Phạm Thị Hải Chuyền làm Phó Bí thư; các đồng chí Nguyễn Quang Cần, Thân Văn Mưu, Phan Thế Sáo, Nguyễn Như Hoạt, Hoàng Thanh Khiết, Lê Quang Trăn, Phạm Hữu Khánh, Dương Văn Trọng làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

15- Đại hội đại biểuĐảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV
Thời gian: Từ 20 đến 22/12/2000. Tại Khu hội nghị tỉnh ở thị xã Bắc Giang.
Đại hội rất phấn khởi được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội có 279 đại biểu thay mặt trên 4,7 vạn đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội đã kiểm điểm kết quả công tác của Đảng bộ, sự hoạt động của Tỉnh uỷ trong các năm 1998-2000; kiểm điểm kết quả sau hơn một năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI (lần2) khoá VIII; ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cụ thể cho công tác của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2000-2005; bầu Tỉnh uỷ khoá XV gồm 47 Uỷ viên và bầu đoàn đại biểu gồm 16 thành viên đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Tỉnh uỷ khoá XV đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Cường làm Bí thư; đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền và đồng chí Hoàng Thanh Khiết làm Phó Bí Thư; các đồng chí Lê Quang Trăn, Thân Văn Mưu, Đào Xuân Cần, Nguyễn Quang Cần, Phan Thế Sáo, Bùi Văn Hải, Nguyễn Cao Cử, Phạm Hữu Khánh, Dương Văn Trọng, Ngô Trọng Vịnh làm Uỷ viên Ban Thường vụ.

16- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI
Từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2005 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2006 - 2010) được tổ chức tại Thành phố Bắc Giang đã thành công tốt đẹp.
Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã về dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 16 gồm 49 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho trên 5,5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu 15 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng. Đại hội đã kiểm điểm kết quả công tác của Đảng bộ, sự hoạt động của Tỉnh uỷ trong các năm 2000- 2005; ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cụ thể cho công tác của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2006-2010; BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) đã bầu đồng chí Đào Xuân Cần làm Bí thư; đồng chí Dương Văn Trọng và đồng chí Thân Văn Mưu làm Phó Bí Thư; các đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Trọng Vịnh, Bùi Văn Hải, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Trung Tín, Vũ Anh Thụ, Nguyễn Thế Hùng, Hà Ngọc Hoa, Phạm Văn Minh, Thân Văn Khoa làm Uỷ viên Ban Thường vụ.
Tháng 4 năm 2008, BCH Đảng bộ tỉnh khoá (XVI) đã bầu đồng chí Nguyễn Đăng Khoa làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.
Ngày 08/4/2009, Ban Bí thư đã ra Quyết định số 1209-QĐNS/TW về việc điều động đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.  Ngày 03/8/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã họp phiên đột xuất bầu đồng chí Nông Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Đào Xuân Cần, Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ đảm nhiệm chức vụ mới là Chủ tịch Liên minh các HTX Việt Nam.

17- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/10/2010 tại Hội trường lớn, Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của 342 đại biểu, đại diện cho hơn 6,4 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010. Qua đó, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, sớm đưa Bắc Giang ra khỏi tình trạng chậm phát triển”...
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 17 gồm 55 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) đã bầu đồng chí Nông Quốc Tuấn làm Bí thư; đồng chí Bùi Văn Hải và đồng chí Thân Văn Khoa làm Phó Bí Thư; các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Hạnh, Lại Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Công Thức, Đỗ Đức Hà, Vũ Văn Chính, Lê Thị Thu Hồng, Phạm Văn Minh, Ngô Minh Tiến, Nguyễn Sỹ Nhận làm Uỷ viên Ban Thường vụ.