Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ
TT Tên tài liệu File tài liệu
1 Nghị định số 88/2011/NĐ-CP, ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.
2 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
3 Chỉ thị số 1685/CT-TTg, ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
4 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
5 Nghị định số 84/2011/NĐ-CP, ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.
6 Nghị định số 85/2011/NĐ-CP, ngày 20/09/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác gi
7 Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT, ngày 16/9/2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.
8 Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ s
9 Chỉ thị số 08-CT-TW, ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
10 Quyết định số 518-QĐ/BTGTW ngày 10/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng
11 Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC, ngày 15/11/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên
12 Nghị định số 102/2011/NĐ-CP, ngày 14/11/2011 của Chính phủ về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
13 Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BYT-BTC, ngày 11/11/2011 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia BHYT bị tai nạn giao thông
14 Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
15 Thông tư số 189/2011/TT-BQP, ngày 07/11/2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2012
16 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP, ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
17 Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg, ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các tổ chức cai ngh
18 Công văn số 1534-CV/VPTW/nb, ngày 15/5/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng
19 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
20 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
21 Nghị quyết số 13/NQ-CP, ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
22 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
23 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
24 Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
25 Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
26 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
27 Nghị quyết số 15/NQ-CP, ngày 08/6/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
28 Nghị định số 47/2012/NĐ-CP, ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công đối với cách mạng
29 Công văn số 1534-CV/VPTW/nb, ngày 15/5/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng
30 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
31 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
32 Nghị quyết số 13/NQ-CP, ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
33 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
34 Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
35 Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
36 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
37 Nghị quyết số 15/NQ-CP, ngày 08/6/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
38 Nghị định số 47/2012/NĐ-CP, ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công đối với cách mạng