Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ
TT Tên tài liệu File tài liệu
1 Quy định số 04-QĐ/TU ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Tỉnh ủy: Những nội dung BTV, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, quyết định hoặc cho ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại
2 Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
3 Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy Bắc Giang: Triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác BHYT, BHXH
4 Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy Bắc Giang: triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,...
5 Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy Bắc Giang: Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục, chăm sóc bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
6 Quy chế số 04-QC/TU ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2010-2015
7 Công văn số 345-CV/VPTU ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Giang V/v thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về cán bộ xin phép đi nước ngoài
8 Thông báo số 40-TB/VPTU ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Giang KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ tại Hội nghị giao ban quý I/2012 với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
9 Công văn số 238-CV/TU ngày 3 tháng 04 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang V/v lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam
10 Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
11 Quyết định số 335-QĐ/TU ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng , đoàn thể
12 Thông báo số 38-TB/VPTU ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Giang: KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ tại Hội nghị giao ban quý I/2012 với các ban, cơ quan của Tỉnh uỷ
13 Công văn số 233-CV/TU ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
14 Công văn số 232-CV/TU ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang V/v thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ chính trị
15 Quyết định số 314-QĐ/TU ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
16 Công văn số 228-CV/TU ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang V/v thực hiện văn hoá công sở và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
17 Kế hoạch số16-KH/TU ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
18 Công văn số 215-CV/TU ngày 23 tháng 2 năm 2012 V/v lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI,
19 Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 01 tháng 03 năm 2012: Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (khoá XI)
20 Kết luận số 09-KL/TU ngày 06 tháng 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế
21 Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 18 tháng 1 năm 2012: Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
22 Kế hoạch số 14-KH/TU Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
23 Thông báo kết luận 32-TB/TU ngày 28/12/2011 của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị giao ban quý IV với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh
24 Thông báo kết luận số 31-TB/VPTU ngày 27/12/2011 của thường vụ Tỉnh uỷ tại hội nghị giao ban quý IV/2011 với các Ban, cơ quan của Tỉnh uỷ
25 Nghị quyết số 182-NQ/TU ngày 8/11/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
26 Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/12/2011 của Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2012
27 Chương trình phát triển du lịch Bắc Giang giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Tỉnh uỷ)
28 Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Tỉnh uỷ)
29 Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Tỉnh uỷ)
30 Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung găn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Tỉnh uỷ)
31 Chương trình đẩy mạnh thu hut đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Tỉnh uỷ)
32 Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành 5 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, giai đoạn 2011-2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
33 Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 13/06/2011 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
34 Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/4/2011của Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2011 - 2015
35 Đề án số 01-ĐA/TU ngày 08/04/2011 của Tỉnh uỷ về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới
36 Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/04/2011 của Tỉnh uỷ về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và tinh thần phục vụ của cán bộ, đảng viên
37 Nghị quyết số 145-NQ/TU ngày 14/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
38 Nghị quyết số 59-NQ/TU ngày 8/4/2011của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong giai đoạn hiện nay